SEBUTLAH DALAM HATIMU.....!!!

عليكم بـــــــــــــ

AHLUS SUNNAH WAL JAMA'ah

85 KITAB KITAB BERMADHAB SYAFI'I (FULL DOWNLOAD)


Berikut Saya ketengahkan 85 kitab –kitab (belum termasuk juz) bermadhab syafi’I beserta musonifnya, dimana kitab-kitab ini di kaji dibeberapa pesantren salafiyyah syafi’iyyah dan anda juga boleh tersenyum karena di bawah juga saya ketengahkan link downloadnya lho...he..he, cucok kan...!! :

Kitab –kitab tersebut adalah  :

1.      Al-Umm (kitab Induk). Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atau Imam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).

2.      Mukhtashar al-Muzanni.  Dikarang oleh :  Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya bin Isma’il al-Muzanni, atau Imam al-Muzanni (w 264 H).

3.      al-Lubab fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin al-Qasim al-Dlabi, Abul Hasan Ibnu al-Mahamili al-Syafi’i, atau Imam al-Mahamiliy (w 451 H).

4.      al-Iqna’ fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, yang masyhur dengan nama Imam al-Mawardi (w 450 H).

5.      Al-Hawi al-Kabiir fiy Fiqhi Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Mukhtashar al-Muzanni. Dikarang oleh : Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, yang masyhur dengan nama Imam al-Mawardi (w 450 H).

6.      Al-Tanbih fiy al-Fiqh al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairaziy, atau Imam al-Syairaziy (w 476 H).

7.      Al-Muhadzdzab fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh :  Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairaziy, atau Imam al-Syairaziy (w 476 H).

8.      Nihayah al-Mathalib fiy Dirayah al-Madzhab. Dikarang oleh : Ruknuddin Abul Ma’aliy Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwainiy, dengan laqab Imam al-Haramain (w 478 H).

9.      Al-Wasith fiy al-Madzhab. Dikarang oleh : Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, masyhur dengan sebutan Hujjatul Islam al-Ghazali atau Imam al-Ghazali (w 505 H).

10.  Hilyatul ‘Ulamaa’ fiy Ma’rifati Madzahib al-Fuqahaa’. Dikarang oleh : Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar, Abu Bakar al-Syasyiy al-Qaffal al-Faraqiy, dengan laqab Fakhrul Islam (w 507 H).

11.  Al-Bayan fiy Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abul Husain Yahya bin Abul Khair bin Salim al-‘Imraniy al-Yamani al-Syafi’i, atau Imam al-‘Imraniy (w 558 H). Merupakan kitab syarah terhadap kitab al-Muhadzdzhab karya Imam al-Syairaziy.

12.  Fathul ‘Aziz bisyarhi al-Wajiz. Ini merupakan kitab al-Syarhu al-Kabirr lil-Rafi'i, sebuah kitab syarah untuk kitab karangan Imam al-Ghazali yaitu al-Wajiz fiy al-Fiqh al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i al-Qazwayni, atau Imam al-Rafi’i (w 623 H).

13.  Fatawa Ibnu al-Shalah. Dikarang oleh : Taqiyuddin Utsman bin Abdur Rahman, atau dikenal dengan Imam Ibnush Shalah (w 643 H).

14.  Al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

15.  Daqaiqul Minhaj. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

16.  Raudlatuth Thalibiin wa ‘Umdatul Muftiin. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

17.  Minhajuth Thalibin wa ‘Umdatul Muftiin fiy al-Fiqh. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

18.  Khabayaa al-Zawayaa. Dikarang oleh : Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyiy al-Syafi’i, atau Imam al-Zarkasyi (w 794 H).

19.  Al-Tadzkirah fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Sirajuddin Ibnul Mulaqqin Abu Hafsh Umar bin ‘Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Mishri (w 804 H).

20.  Kifayatul Akhyar fiy Ghayatil Ikhtishar. Dikarang oleh : Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu’min bin Hariz bin Ma’laa al-Husaini al-Hishni al-Syafi’i (w 829 H).

21.  Al-Zubad fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Husain bin Hasan bin ‘Ali Ibnu Ruslan al-Syafi’i (w 844 H).

22.  Muqaddimah al-Hadlramiyyah (Masaail al-Ta’lim). Dikarang oleh : Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadlal al-Hadlramiy, mayshur dengan sebutan nama Bafadlal al-Hadlrami (w 918 H).

23.  Asnal Mathalib fiy Syarhi Raudl al-Thullab. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

24.  Al-Gharar al-Bahiyyah fiy Syarhi al-Bahjah al-Wardiyyah. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

25.  Fathul Wahab bisyarhi Minhajith Thullab. Ini merupakan kitab syarah untuk kitab Minhajuth Thullab yang merupakan kitab ringkasan dari kitab Minajuth Thalibin karangan Imam an-Nawawi. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

26.  Minhajuth Thullab fiy Fiqhi al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

27.  Minhajul Qawiim. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H). Kitab ini merupakan kitab syarah terhadap Muqaddimah al-Hadlramiyyah.

28.  Tuhfatul Muhtaj fiy Syarhi al-Minhaj. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H).

29.  Al-Iqna’ fiy Halli Alfadh Abi Syuja’. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi’i (w 977 H).

30.  Mughni al-Muhtaj Ilaa Ma’rifati Maa’ani Alfadh al-Minhaj. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi’i (w 977 H). Merupakan kitab syarah terhadap Minhajuth Thalibin karya Imam an-Nawawi.

31.  Fathul Mu’in bisyarhi Qurrah al-‘Ain bi-Muhimmaatid Diin. Dikarang oleh : Zainuddin Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Malibari al-Hindi (w 987 H).

32.  Ghayatul Bayan Syarh Ibnu Ruslan. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).

33.  Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhi al-Minhaj. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H)
34.  .
35.  Hasyiyataa Qalyubi wa ‘Umairah. Dikarang oleh : Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisi ‘Umairah. Merupakan kitab hasyiyah atas syarah al-Mahalli terhadap al-Minhaj. 

36.  Futuhaat al-Wahab bi-Tawdlih Syarh Minhaj al-Thullab. Kitab ini dikenal dengan Hasyiyatul Jumal, sedangkan Minhajuth Thullab sendiri merupakan kitab ringkasan Imam Zakariyya al-Anshari dari kitabnya Imam an-Nawawi yang berjudul Minhajuth Thalibiin. Dikarang oleh : Sulaiman bin ‘Umar bin Manshur al-‘Ajili al-Azhariy, yang dikenal dengan al-Jamal (w 1204 H).

37.  Tuhfatul Habib ‘alaa Syarhi al-Khathib. Juga dikenal dengan nama Hasyiyah al-Bujairami ‘alaa al-Khathib. Dikarang oleh : Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairamiy al-Mishriy al-Syafi’i (w 1221 H).

38.  Al-Tajrid li-Naf’il 'Abiid. Juga dikenal dengan nama Hasyiyah al-Bujairami ‘alaa Syarhi al-Minhaj. Yaitu kitab al-Minhajuth Thullab, kitab ringkasan Imam Zakariyya al-Anshariy dari Minhajuth Thalibin karangan Imam an-Nawawi yang kemudian Imam Zakariyyah sendiri pernah mensyarhinya sendiri dengan nama Fathul Wahab. Dikarang oleh : Sulaiman bin ‘Umar bin Manshur al-‘Ajili al-Azhariy, yang dikenal dengan al-Jamal (w 1204 H).

39.  I’anatuth Thalibin ‘alaa Halli Alfadh Fathil Mu’in. Merupakan kitab hasyirah atas kitab karangan al-‘Allamah Zainuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibari. Dikarang oleh : Abu Bakar (Al-Bakri) bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi (w 1302 H).

40.  Nihayatuz Zayn fiy Irsyadi al-Mubtadi-in. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H).

41.  Al-Siraj al-Wahaj ‘alaa Matni al-Minhaj. Dikarang oleh : al-‘Allamah Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawiy (w –pasca- 1337 H).

42.  Al-Ghayah wa al-Taqrib. Juga dikenal dengan Matan Abi Syuja’. Dikarang oleh : Syihabuddin Abu Syuja’ Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfihani, juga dikenal dengan al-Qadli Abu Syuja’ (w 593 H).

43.  Fathul Qarib al-Mujib fiy Syarhi Alfadh al-Taqrib. Atau juga disebut "al-Qaul al-Mukhtar fiy Syarhi Ghayah al-Ikhtishar". Dikarang oleh : Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, dikenal dengan nama Ibnu Qasim al-Ghazzi atau Ibnu al-Gharabili.

44.  Hasyiyah al-Maghribi ‘alaa Nihayah al-Muhtaj ilaa Syarh al-Minhaj. Dikarang oleh : Ahmad Abdur Razaq bin Muhammad bin Ahmad al-Maghribi al-Rasyidi.

45.  Faidlul Hajaa ‘alaa Nayl al-Rajaa Mandhumah Safinah al-Najaa. Dikarang oleh : Ahmad Sahal bin Abu Hasyim Muhammad Mahfudh Salaam al-Hajini.

46.  Irsyadul ‘Ibaad ‘alaa Sabilir Rasyaad. Dikarang oleh : Zainuddin Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Malibari al-Hindi (w 987 H).

47.  Kasyifah al-Syajaa fiy Syarhi Safinah al-Najaa. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H).

48.  Safinatun Najaa fiy Ushul al-Diin ‘alaa Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : al-Fadlil Salim bin Samiir al-Hadlramiy.

49.  Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub. Dikarang oleh : Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Syafi’i al-Naqshabandi.

50.  Mazid al-Ni’mah li-Jam’i Aqwal al-Aimmah. Dikarang oleh : Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (w 1170 H).

51.  Bulughul Maraam Min Adillatil Ahkaam. Dikarang oleh : Abul Fadll Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani (w 852 H).

52.  Mukhtashar Khilaafiyaat al-Baihaqi. Dikarang oleh : Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Faruh bin Ahmad bin Muhammad bin Faruh al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (w 699 H).

53.  Kanzu al-Raghibin Syarh Minhaj ath-Thalibin. Dikarang oleh : Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli al-Syafi'i. Merupakan syarh al-‘Allamah Jalaluddin al-Mahalli terhadpa kitab karangan Imam an-Nawawi yakni Minhajith Thalibiin.

54.  al-Fiqhu al-Manhaji ‘alaa Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Syaikh DR. Mushthafaa al-Khan dan Syaikh DR. Mushthafa al-Bughaa.

55.  Mirqatu Su’udi al-Tashdiq fiy Syarhi Sullamit Taufiq. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H). Kitab ini merupakan ta’liq atas kitab Sullam al-Taufiq karangan Syaikh Abdullah bin al-Husain bin Thahirin bin Muhammad bin Hasyim Ba’alawi.

56.  Fatawa al-Subki. Dikarang oleh : Abul Hasan Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafii al-Syubki (w 756 H).

57.  al-Hawi lil-Fatawi. Dikarang oleh : Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (w 911 H).

58.  Fatawa al-Ramli. Dikarang oleh : Syihabuddin Ahmad bin Hamzah al-Anshariy al-Ramli al-Syafi’i (w 957 H). Kitab fatwa-fatwa ini oleh putranya yaitu Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).

59.  Al-Fatawa al-Haditsiyyah. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H).

60.  al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubraa. Dikarang oleh Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H). Kitab ini di kumpulkan oleh murid dari Ibnu Hajar al-Haitami yaitu al-Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad bin ‘Ali al-Fakihi al-Makki (w 982 H).

61.  Al-Adzkar. Dikarangh oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

62.  Fatawa al-Khalili 'alaa Madzhab al-Imam al-Syafi'i. Dikarang oleh ; Muhammad Khalili al-Syafi'i.

63.  Fatawa al-Imam an-Nawawi. Kitab ini dinamakan dengan "al-Masaa-il Mantsurah", merupakan kumpulan fatwa Imam an-Nawawi rahimahullah yang disusun oleh Imam 'Alauddin al-'Aththar yang tidak lain adalah murid dari Imam an-Nawawi.

64.  Alfiyat al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi'i, Dikarang oleh : Syaikh Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Ruslan al-Ramli.

65.  Tuhfatul Labib fiy Syarhi al-Taqrib. Dikarang oleh : Ibnu Daqiq al-'Ied (al-Muhaddits). Merupakan kitab syarah terhadap kitab Ghayah al-Taqrib karya al-Qadli Abi Syuja'.

66.  Al-Asybah wa al-Nadha-ir fiy Qawaa-idi wa Furu'i Fiqh al-Syafi'iyyah.Dikarang oleh : Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (w 911 H).

67.  Al-Bahr al-Muhith fiy Ushul al-Fiqh. Dikarang oleh : Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyiy al-Syafi’i, atau Imam al-Zarkasyi (w 794 H).

68.  Al-Ajwibat al-Mardhiyah 'an As'ilat al-Makiyah. Dikarang oleh : Waliyuddin Ahmad bin 'Abd al-Rahim al-'Iraqi.

69.  Al-Badr al-Munir fi Takhrij Ahadits wa al-Atsar al-Waqi'at fi al-Syarh al-Kabir (al-Rafi'i). Dikarang oleh : Sirajuddin Ibnul Mulaqqin Abu Hafsh Umar bin ‘Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Mishri (w 804 H).

70.  Hasyiyat al-Baijuri 'ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazi 'ala Matan Abi Syuja'. Dikarang oleh : Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri. 

71.  Nihayah al-Tadzrib fiy Nadham Ghayah al-Taqrib fiy al-Fiqh al-Syafi'i.  Dikarang oleh : Yahya bin Musa bin Ramadhan bin Umairah al-'Imrithi.

72.  Ma'rifatus Sunani wal Atsar. Dikarang oleh : al-Muhaddits Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi.

73.  Hasyiyat al-'Athar 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Jam'i al-Jawami'. Dikarang oleh : Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-'Aththar.

74.  Hasyiyat al-Banani 'ala Syarhi al-Mahalli 'ala Jam'u al-Jawami'. Dikarang oleh : al-'Allamah al-Banani.

75.  Al-Wajiz fiy al-Fiqhi al-Syafi'i. Dikarang oleh : Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, atau Imam al-Ghazali.

76.  Hawasyi al-Syarwani wa al-'Ubadi 'ala Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj. Dikarang oleh : Abdul Hamid al-Syarwani. Merupakan kitab syarah terhadap kitab Ibnu Hajar al-Haitami.

77.  Al-Risalah. Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atauImam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).

78.  Al-Ibhaj fiy Syarhi Al-Minhaj. Dikarang oleh : Abul Hasan Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafii al-Syubki (w 756 H).

79.  Ikhtilaful Hadits. Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atauImam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).

80.  Al-Madzhab Ilaa Madzhab al-Imam al-Syafi'i. Dikarang oleh : Akram bin Yusuf al-Qawasimi

81.Fiqh al-'Ibadaat 'alaa al-Madzhab al-Syafi'i.

82.  Syarah al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh (al-Juwaini): Dikarang oleh : Dikarang oleh : Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (w 1170 H).

83.  Bughyat al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'dh al-Muta'akhirin. Dikarang oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi al-Hadhrami.

84.  Tuhfatut Thullab Syarh Tanqih al-Lubab. Dikarang oleh : Imam Zakariyyah Al Anshariy

85.  Syarh Tuhfah ath-Thullab Syarh Tanqih al-Lubab fiy Madzhab al-Syafi'i. Dikarang oleh : Syaikh Shadiq Habannakah al-Maidani .


Bila Orang Bertanya “apakah kaum muslimin di Indonesia bermadhzab syafi’iyyah ? ”

Jawab : Iya ,berikut contoh kecil kaum muslimin Indonesia  bermadhab syafi’i :

1.      Memakai qunut ketika subuh
2.      Mengusap sebagian kepala (bukan keseluruhan kepala) ketika berwudhu
3.      Menghukumi najis pada kotoran hewan (dihanafi tidak najis)
4.      Membagi najis 3 katagori ; mukhoffafah,mutawasithoh dan mugholadhoh
5.      Air yang di gunakan untuk menghilangkan hadas harus lebih dari 2 qolla (kurang lebih 216 liter)
6.      DLL….

Para sedulur juga dapat mendownload kitab-kitab syafi’iyyah tersebut di sini :
tapi sebelum download saya mau nanya "WANI PIRO ?"he...he..  bercanda...he..he.. Disini ya, gratis kok tapi izin juragannya dulu biar barokah ya.......!!!

وَمَاتَوْفِيْقِي إِلاَّبِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ انِيْب

al-fagir ilaLlah al-ghani
Allama Alauddin As-Shiddiq Bin Surur Asy-syafi'ie Al qodiry Wan Naqsabandy
Pondok Pesantren "Hidayatul Mubtadi'ien"
 Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur ,Indonesia.

2 komentar:

Unknown mengatakan...

pamit mau download iya

Brave Publisher mengatakan...

Izin, download tadz..

Posting Komentar

Silahkan menuliskan komentar dulur pada opsi Google/Blogger untuk dulur yang memiliki akun Google/Blogger.

Silahkan pilih account yang sesuai dengan blog/website dulur (LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM).

Pada opsi OpenID silahkan masukkan URL blog/website dulur pada kotak yang tersedia.

Atau dulur bisa memilih opsi Nama/URL, lalu tulis nama dulur dan URL blog/website dulur pada kotak yang tersedia.

Jika dulur tidak punya blog/website, kolom URL boleh dikosongkan.


Gunakan opsi 'Anonim' jika dulur tidak ingin mempublikasikan data dulur. (sangat tidak disarankan). Jika komentar dulur berupa pertanyaan, maka jika dulur menggunakan opsi ini tidak akan ditanggapi. Afwan , salam Ukhuwah.

Sunni Muda
----------------------------------